"Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují své sítě; a povolal je."

                                                                                                                            vstupní antifona liturgie ze svátku sv. Jakuba, apoštola; srov. Mt 4,21

 

Kostel v Souticích je v pramenech dohledatelný ve 14. století, ale bude mnohem starší, pravděpodobně pozdně románský (tedy konec 12. a 1. pol. 13. století). Prošel v 19. století velkou přestavbou v tzv. pseudorománském slohu. Je zasvěcen svatému Jakubovi Zebedeovi, nebo-li Staršímu či Většímu. Tedy jednomu z nejbližších následovníků Pána Ježíše a bratrovi svatého apoštola Jana. Jakub jako první z apoštolů zemřel mučednickou smrtí. Více o něm viz https://catholica.cz/?id=3337

Proč byl kostel zasvěcen právě svatému Jakubovi, nevíme. Buď se jednalo o patrona či oblíbeného světce donátora, nebo zasvěcení souviselo ve středověku s velmi populární poutí do španělského Santiaga de Compostela k Jakubovu hrobu. Pouť zažívá od výzvy papeže Jana Pavla II. nový rozkvět (v roce 1970 nebylo registrováno ani 70 poutníků, před kovidem jich už bylo 300 tisíc). Na internetu uváděná nejbližší svatojakubská cesta vede přes Kácov do Vlašimi, ale Souticím se vyhýbá. Byla vytvořena před pár lety několika nadšenci a my ji v Souticích nemusíme brát vážně. Protože správná svatojakubská cesta nemůže přeci minout svatojakubský kostel :-)  

 

Modlitba po přijímání o svátku sv. Jakuba, apoštola

Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Jakuba,
aby jako první z apoštolů
potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve;
dej, ať toto jeho svědectví posiluje tvou církev
a jeho přímluva u tebe ať ji stále chrání.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

Zruč nad Sázavou - farní kostel Povýšení Svatého Kříže

Kácov - kostel Narození Panny Marie, sv. Liberát

Soutice - kostel sv. Jakuba Staršího

Polipsy - kostel Všech svatých

Zruč nad Sázavou - hřbitovní kaple sv. Jakuba Staršího