Farní oznámení                                                                                                                                     1. neděle adventní- 29. listopadu 2020

Otevíráme nový liturgický rok. Vstupujeme do adventu, času přípravy a očekávání na příchod Krista, i když v současné atmosféře jde o dobu nesnadnou a náročnou. Jde jak o připomínku jeho narození, tak především o jeho druhý příchod na konci věků. Dnešní neděle by se dala shrnout do výzvy : "Bděte".

1. Liturgický kalendář:

 • v pondělí - svátek sv. Ondřeje, apoštola
 • ve čtvrtek - památka sv. Františka Xaverského, kněze
 • v pátek - památka sv. Barbory, mučednice - je to také první pátek v měsíci - dopoledne na požádání duchovní návštěva nemocných; v kostele ve Zruči n/S. od 15:00 hod. výstav Nejsvětější Svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství; příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou
 • příští neděle - druhá neděle adventní 

2.  V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.  

3.  Mše svatá na příslušný úmysl bude odsloužena v daný den. Úmysly na mše sv. na rok 2021 můžete hlásit v sakristii nebo v kanceláři.

4. Ve středu 2. prosince od 9:00 hod bych rád provedl úklid na faře ve Zruči n/S. Velmi prosím, kdo bude moci a bude chtít je pozván.

5. Příští neděli 6. prosince se při bohoslužbách bude konat Mikulášská sbírka.

 6. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

    Bohoslužby z farního kostela ve Zruči n/S. 6.prosince v 9:00 hod. on-line na kanále You Tube  m.youtube.com;                                                                                                                         uveďte název:  Farnost Zruč nad Sázavou


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 3. prosince 2020 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 30;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty (do 30 osob);
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.