Farní oznámení                                                                                                                                          -  .   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 4. dubna 2021

Slavíme nejdůležitější událost liturgického roku. Pán Ježíš vstal z mrtvých, tuto noc přemohl zlo a smrt. Je Pánem života. Jásot naplňuje každý moment bohoslužby, ve které má zaznít radostné aleluja!

Vážení a milí farníci,

přeji Vám všem, ať Kristovo vzkříšení prozáří všechny dny Vašeho života a naplní Vás nadějí. Přeji hodně zdraví, radosti a Božího požehnání do příštích dnů. Radostné Aleluja!

1.  V tomto týdnu nebude výuka náboženství pro děti a mládež.

2.  Liturgický kalendář:

v pátek dopoledne na požádání duchovní návštěva nemocných; příležitost ke svátosti smíření v kostele ve Zruči n/S. je půl hodiny přede mší svatou; v tento den není půst od masa

každodenně po mši sv. Novena k Božímu milosrdenství

příští neděle je 2. neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

3. Velmi rád bych vyjádřil svou vděčnost všem těm, kteří provedli velikonoční úklid v kostelích. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 1. března 2021 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 10% obsazenosti míst k sezení;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají respirátory nebo polomasky bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95, N95 vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty (účast do 15 osob);
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.