Farní oznámení                                                                                                                                          -  2. neděle v mezidobí - 17. ledna 2021

Začínáme liturgické mezidobí. Proto se také ocitáme na začátku evangelia u povolání apoštolů. Ač je "povolání" od Boha často spojováno s osobní životní cestou, přesto se církev stále znovu k tématu povolání vrací. Kam nás Pán volá? Možná máme učinit ve svém životě nějakou změnu či se nově rozhodnout pro věrnost nastavené cestě.

1. Liturgický kalendář:

v pondělí - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

ve čtvrtek - památka sv. Anežký Římské, panny a mučednice

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

3. Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

4. V sobotu 23. ledna od 9:00 hod. v kostele ve Zruči n/S. budeme strhávat vánoční stromky a uklizet jesličky. Velmi prosím, kdo bude moci a bude chtít, je pozván.

5. Duchovní správy za rok 2020:

počet udělení svátostí křtu:  1

počet katechumenů:  ----------

počet prvokomunikantů: ----------

počet biřmovanců:  ------------

počet církevních sňatků:  ------------

počet děti na náboženství:  9

počet osob, jimž bylo uděleno pomazání nemocných:

indyviduálně: 3

při společné bohoslužbě: 22

počet nemocných nebo starších, kteří pravidelně přistupují ke svátostem v "prní pátek v měsíci":  2 osoby

počet pohřbů: 17; ve Zruči n/S.: 5; v Kácově: 6; v Polipsích: 1; v Souticích:  5;

zesnulých zaopatřených svátostmi:  7 osob

obvyklá průměrná návštěva všech bohoslužeb s nedělní platností v celé farnosti: 78 osob; ve Zruči n/S.: 38 osob; v Kácově. 20 osob; v Souticích: 20 osob.

6. Vážení příznivci Tříkrálové sbírky!

V roce 2021 se uskuteční unikátní tříkrálové koledování. Vzhledem k epidemiologické situaci Vás nemohou navštívit koledníci ve Vašich domácnostech a předat osobně tříkrálové požehnání. Je nám to velmi líto, ale ochrana zdraví nás všech je na prvním mistě. Nabízíme Vám možnost zapojit se on-line na stránkách: www.trikralovasbirka.cz

7. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 27. prosince 2020 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 10% obsazenosti míst k sezení;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty (účast do 15 osob);
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.