Farní oznámení                                                                                                                                    3.  -      2. neděle v mezidobí - 16. ledna 2022

Zelená barva mešního roucha nám dnes připomíná, že skončilo údobí svátků vánočního okruhu a začíná čas všední. Začíná jakýsi mezičas, mazidobí, než začne postní příprava na svátky velikonoční. Všední čas, všední život je před námi. Nebude to nuda? Jak žít všednost, každodennost? Pokud dnes budeme pozornými posluchači Slova Božího, uslyšíme odpověď.

1. V pátek po mši sv. v kostele ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.

2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

3. Liturgický kalendář:

v pondělí - památka sv. Antonína, opata

v úterý - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v pátek - památka sv. Anežky, panny a mučednice

4. Od 18. do 25. ledna 2022 je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

5. V sobotu 22. ledna od 9:00 hod. v kostele ve Zruči n/S. budeme strhávat vánoční stromky a uklízet jesličky. Velmi prosím, kdo bude moci a bude chtít, je pozván.

6. Příští neděli 23. ledna se při bohoslužbách bude konat sbírka AP v rámci Neděle Božího Slova.

7. Velmi děkuji koledníkům, kteří vybírali peníze na Tříkrálovou sbírku. Bylo celkem vybráno 16 177 Kč. Rád bych poděkoval všem těm, kteří přispěli na tento účel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8.  Všem Vám,  kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

Duchovní správy za rok 2021:

počet udělení svátostí křtu: 4 děti (Zruč n/S. 2; Kácov 1; Soutice 1)

počet katechumenů:  0

počet prvokomunikantů:  1 dítě

počet církevních sňatků:  1

počet dětí na náboženství : 9 děti

počet osob, jimž bylo uděleno pomazaní nemocných - individuálně: 6 osob; při společné bohoslužbě 11. února:  14 osob

počet nemocných nebo starších, kteří pravidelně přistupují ke svátostem v "první pátek":  2 osoby

počet pohřbů: 17 ( Zruč n/S. 3; Kácov 10, Soutice 4); zesnulých zaopatřených svátostmi: 5

obvykla průměrná návštěva všech bohoslužeb s nedělní platnosti v celé farnosti: 88 osob ( Zruč n/S. průměrně 37 osob; Kácov průměrně 26 osob; Soutice průměrně 25 osob)   

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 Veřejné bohoslužby je možné slavit od 22. listopdu 2021 za dodržení těchto pravidel:

  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají respirátory nebo polomasky bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95, N95 vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • Na bohoslužbách není nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci COVID-19;
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty;
  • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.