Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. (CIC, kán.1055,1)

Já, N, odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“

Co je ještě třeba, když chceme mít svatbu v kostele:

- aby alespoň jeden snoubenec byl pokřtěn v katolické církvi

- kontaktovat kněze minimálně tři měsíce předem

- vykonat přípravu (několik týdnů)

- předložit potřebné dokumenty (upřesní se při prvním setkání s knězem)

- pokud je pochybnost, zda můžeme uzavřít církevní sňatek (např. předchozí občanský sňatek), nebát se poradit s knězem

V naší farnosti se oddává většinou v sobotu. Obřad je buď při mši svaté (pouze pokud jsou oba pokřtěni) nebo beze mše svaté. Neoddávám v pátek (den smrti Pána Ježíše), ani mimo kostel (místo zvláště určené a posvěcené pro setkávání Boha a člověka).