"Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19-20)"

Křest je základem celého křesťanského života, branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Pánem Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Podstatným obřadem křtu je ponoření kandidáta do vody nebo lití vody na jeho hlavu, které vyjadřuje nové zrození z vody a Ducha, bez kterého „nikdo nemůže vejít do Božího království“.

Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout, připravit se na něj a být rozhodnutý změnit svůj život tak, aby odpovídal životu křesťana. V případě malého dítěte toto rozhodnutí dělají rodiče. Tak, jak mu touží dát to nejlepší, neustále mu nabízejí lásku a dávají vzdělání a výchovu, podobně mohou pro své dítě žádat křest. Slibují přitom, že budou dítě vychovávat v křesťanském životě. Boží život je totiž v člověku jako semínko, které je potřeba dále rozvíjet, aby mohlo růst a přinášet plné ovoce.

Každý křtěný má mít kmotra. Má to být biřmovaný praktikující katolík, který mu bude pomáhat v uskutečňování křesťanského života.

Co je ještě třeba, když chci nechat pokřtít své dítě:

- aby alespoň jeden rodič byl pokřtěný katolík

- aby kmotr(a) byl(a) biřmován(a)

- kontaktovat kněze alespoň měsíc předem (v nebezpečí smrti dítěte ihned)

- vykonat přípravu (několik sezení)

- předložit rodný list dítěte, potvrzení o křtu alespoň jednoho rodiče, potvrzení o křtu a biřmování kmotra(y), potvrzení o církevním sňatku. Pokud nebydlíte v naší farnosti, tak Propuštění ke křtu od duchovního v místě Vašeho bydliště.

V naší farnosti se křtí většinou v sobotu (beze mše svaté nebo při mši sv.) nebo při mši svaté v neděli. Je ale možný křest i ve všední den.

 

Co je ještě třeba, když se chci nechat pokřít jako dospělý:

- kontaktovat kněze

- vykonat přípravu (trvá 1-2 roky)

Dospělí se většinou křtí o Velikonocích.